29 Mayıs 2011 Pazar

BANKACILIK SINAVLARI , BANKACILIK SINAVLARI SORULARI, BANKA SINAVI

BANKACILIK SINAVLARI - www.bankasinavi.comHALKBANK SINAVLARI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Sınava Katılma Koşulları
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Sınavın yapıldığı yılın başı itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1981 ve sonrası doğumlular)
e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe, bankacılık mesleği ile ilgili diğer Bölümlerinden, Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak, Yukarıda belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan en az 4 yıl süreyle eğitim veren
üniversite veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi
dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),
g) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak,
ı) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri
bakımından Müfettişliğe uygun bulunmak,
i) Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,
Adayların, sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.
Başvuru Şekli ve Süresi
02 Temmuz 2011 Cumartesi günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylardan katkı bedeli olarak 60.-TL(Adaylardan talep edilen sınav ücretleri sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi’ne gönderilmektedir.) sınav ücreti tahsil edilecektir. Sınav ücreti 09.05.2011 Pazartesi günü saat 10:00’dan 27.05.2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları, sınav ücretlerinin yatırılmasını takip eden günden itibaren en son 30.05.2011 Pazartesi saat 17:00’ye kadar Bankamız internet sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://basvuru.gazi.edu.tr adresinden yapılacaktır. “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 50 KB büyüklüğünü geçmeyecek şekilde) taranarak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu’na eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri talepleri halinde kendilerine iade edilecektir.
Yazılı Sınav
Yazılı sınav Gazi Üniversitesi tarafından 02.07.2011 tarihinde ANKARA, İSTANBULAnadolu, İSTANBUL-Avrupa ve İZMİR olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni; 20.06.2011-01.07.2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi’nin http://basvuru.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Adaylar sınava girebilmek için http://basvuru.gazi.edu.tr adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Şekli ve Konuları
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Sınav Tarihi : 02 Temmuz 2011, CUMARTESİ
SınavMerkezleri : ANKARA, İSTANBUL-ANADOLU, İSTANBUL-AVRUPA, İZMİR
Oturum Sayısı : 2
Sınav Süresi : Her oturum 120 dakika
Soru Sayısı : 240
Yabancı Dil : İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA,
Konular : Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil, Alan Bilgisi
Yazılı sınav Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi bölümlerinden
oluşacaktır.
10:00 – 12:00 1. OTURUM 120 DAKİKA
Genel Yetenek 35 SORU
Genel Kültür 25 SORU
Yabancı Dil 60 SORU
13:30 – 15:30 2. OTURUM 120 DAKİKA
Alan Bilgisi 120 SORU
1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:
Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme) güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel
konuları içeren sorulardan oluşacaktır.
2- Yabancı Dil Testi:
Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden biri tercih edilecektir.
3- Alan Bilgisi Testi:
Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku,
Türk Ceza Kanunu, Kıymetli Evrak Hukuku), Ekonomi (Mikro – Makro İktisat, Uluslararası
İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe,
Bilanço Analizi, Ticari Aritmetik, Bankacılık Kanunu, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi
Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Bankacılık ve Finans
konularından oluşacaktır.
Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Sınava giren adayların Genel Yetenek – Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan
Bilgisi Testlerinin her birinden en az %50 başarı göstermesi gerekmektedir.
Puanlama Yöntemi:
Sınav Konuları Ağırlık Puanı Soru Adedi
Genel Kültür – Genel Yetenek 25% 60
Genel Kültür 25
Genel Yetenek 35
Yabancı Dil 25% 60
Alan Bilgisi 50% 120
Hukuk 30% 35
Ekonomi 20% 25
Muhasebe 20% 25
Maliye 10% 15
Bankacılık ve Finans 20% 20
Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil ve Alan Testlerinin her birinden sorulan soruların
en az yarısını doğru olarak cevaplandıran adayların değerlendirilmesi sonunda, ağırlıklı
standart puanı 60 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere,
ilk 120 aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. 120. adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan
diğer adaylar da bu sınavda başarılı sayılacak ve sözlü sınava çağrılacaktır. Bankanın,
belirtilen sayılarda, belirtilen sınav konularında, soru sayılarında ve sınav yerlerinde
değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Bankamız web sitesinde (www.halkbank.com.tr)
yayınlanacak, ayrıca kazanan adaylar, başvurularında belirttikleri iletişim adreslerine
gönderilecek bir mektup ile sözlü sınava çağrılacaktır. Adayların yazılı sınav sonucuna ilişkin
itirazlarını, web sitemizde yayınlandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde Bankamız
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak yapmaları gerekmektedir. Bu süreden sonra
veya sözlü olarak yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Sınavla İlgili Bilgi Edinme
Sınavla ilgili olarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Teftiş
Kurulu Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik posta aracılığı ile bilgi
alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın Web sitesinden
ulaşılacaktır.
ANKARA : (312) 289 42 64
(312) 289 27 01 (Teftiş Kurulu Başkanlığı)
Web : www.halkbank.com.tr
E-posta : teftissinavi@halkbank.com.tr
Adres : TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI Söğütözü Mahallesi 2. Cad. No: 63
Kat: 23 -06520 Söğütözü / ANKARA
HALKBANK ve BANKAMIZ TEFTİŞ KURULU
Cumhuriyetin kuruluşunun ardından küçük esnafın sorunlarına çözüm getirilmesi ve esnafsanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verilmesi amacıyla, 1933 yılında çıkarılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile kuruluşu resmiyet kazanan Bankamız, 1938 yılından bu yana süre gelen 73 yıllık süreçte, Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. (Töbank), Sümerbank, Etibank, Emlak Bankasının bazı şubeleri ile Pamukbank’ı bünyesine katarak bankacılık sektöründe örnek olarak gösterilebilecek gelişmeye ve büyümeye devam etmiştir.
Sermayesinin %75’i Hazine’ye ait olan Bankamızın yaklaşık % 25’lik bölümü Mayıs 2007’de Halka Arz edilmiş olup, hisse senetleri İMKB’de işlem görmektedir. Halkbank gerçekleştirdiği başarılı halka arzla Avrupa’nın önde gelen yatırım şirketi East Capital tarafından her yıl verilen “En iyi halka arz” ödülüne layık görülmüştür.
Bankamızın Genel Müdürlüğü Ankara’da olup, Türkiye genelinde Genel Müdürlüğe bağlı 21 Bölge Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Halkbank 712 yurt içi şubesi, 4 yurtdışı şubesi, 1 yurtdışı temsilcilik, 6 özel işlem merkezi, 17 uydu şube, 3 serbest bölge şubesi, 13 nakit operasyon merkezi ve 13.354 personelinin yanı sıra 31.12.2010 tarihi itibari ile 72.942.385.000 TL aktif büyüklüğü, 54.587.443.000 TL toplam mevduatı, 43.558.941.000 TL toplam kredileri, 2.010.393.000 TL net karı ve diğer iştirakleri ile Türk bankacılık sisteminin temel taşıdır.
Bankamız ‘’Üreten Türkiye’ nin Bankası’’ olma yolunda hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirerek, Ülkemizin lider KOBİ Bankası olmayı ana hedef olarak belirlemiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. teşkilatı ile Bankanın konsolidasyona tabi iştiraklerinde Yönetim Kurulu adına teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarını yürütmek; Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun olarak verimli bir şekilde çalışması amacıyla gereken önerilerde bulunmak, Bankanın ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra kendi politika ve yöntemleriyle uyumlu olarak faaliyet göstermesini, beklenmedik risklerin en aza indirilmesini, Banka yönetimince benimsenmiş ilkelerin teşkilatımızda egemen olmasını sağlamakla görevlidir.
Teftiş Kurulu Başkanlığının merkezi Ankara’da bulunmakta olup, üyelerimizin görev merkezleri, Teftiş Kurulu Başkanlığının ihtiyaçları dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir
olarak belirlenir.
Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlara; bankacılık, teftiş, inceleme ve soruşturma konuları ve bunların uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Teftiş Kurulu Başkanlığınca saptanacak süre içinde kuramsal ve uygulamalı eğitimler verilir.Bankacılık uygulamalarına yönelik olarak verilen teknik eğitimler ile denetim konularında verilen mesleki eğitimler sonrasında, müfettişlerin refakatinde yetiştirilmelerine devam olunur.
Yetişme dönemi içerisinde bankacılık ilke ve uygulamalarını, bankacılıkla ilgili iç ve dış mevzuatı, Teftiş Kurulu çalışma prensipleri ile teftiş, inceleme, soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda olumlu performans gösteren ve yeterli düzeye ulaşan Müfettiş Yardımcılarına re’sen teftiş yetkisi verilir.
İdari Göreve Atanma Müfettiş unvanının kazanılmasının ardından Müfettişlikte iki yılını tamamlayanlar, yetkinlikleri, talepleri ve Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif birimlerde Yönetici
olarak idari bir göreve atanabilirler. Ücretler, Sosyal Hak ve Olanaklar Bankamız personeli özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Kurul üyelerine kıdemlerine göre aldıkları ücretin dışında, yılda 4 brüt ücret tutarında ikramiye ve düzeylerine göre yabancı dil tazminatı ödenir. Kurul üyelerinin maaş, ikramiye, yabancı dil tazminatı, gündelikleri ile temsil ödeneği günün
ekonomik koşullarına göre Banka Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Grup merkezi dışında görev yapan Kurul üyelerine ödenen dış gündeliğin haricinde, görevli olunan yerdeki en iyi koşullarda konaklama imkanını sağlayacak şekilde konaklama ücreti ödenir. Ayrıca Müfettişler görevli bulundukları yerdeki Bankamız misafirhanelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Görev ile ilgili uçak, otobüs, özel araç, vb yolculuk giderleri belirlenen esaslar doğrultusunda Bankaca karşılanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder